Voltaren Rapid

Fara í leitarvél Prenta
Upplýsingar um lyfið
Voltaren Rapid

Voltaren Rapid er bólgueyðandi lyf með verkjastillandi og hitalækkandi verkun. Virka efni lyfsins, díklófenak, dregur úr myndun prostaglandínefna í líkamanum, en þau stuðla m.a. að bólgumyndun. Voltaren Rapid er notað við mígreni annars vegar og í bráðum bólgutilvikum hins vegar, t.d. verkjum og bólgum af ýmsum toga, eins og eftir slys.

Notkun á lyfi
Lyfjaform:

Töflur til inntöku.

50-150 mg á dag í 2-3 skömmtum.

30-60 mín.

8-12 klst.

Engin.

Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Sjúkdómurinn getur versnað þegar hætt er að taka lyfið. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skaltu hafa samband við lækni.

Æskilegt er að fara reglulega í eftirlit til læknis og láta meta áhrif lyfsins á lifur, nýru, blóðhag og maga.

Aukaverkanir

Óþægindi frá meltingarvegi eru algengustu aukaverkanir lyfsins. Þau hverfa oftast eftir inntöku lyfsins í nokkra daga.

Aukaverkun Tíðni Leitið læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng
> 1%
Sjaldgæf
< 1%
Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum
Bjúgur, hár blóðþrýstingur
Hægðatregða
Höfuðverkur, svimi
Kviðverkir, uppþemba, vindgangur
Lystarleysi
Ógleði, uppköst, niðurgangur, meltingartruflanir
Suð fyrir eyrum
Útbrot, kláði
Gula
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar

Hafðu samband við lækni ef önnur einkenni koma fram sem gætu tengst lyfinu.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Lyfjastofnunar. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.

Upplýsingar
Bólgueyðandi lyf og gigtarlyf
Novartis Healthcare
Virkt innihaldsefni: Díklófenak
Skráð: 1.1.1996
Útlit
A-hlið B-hlið
Litur: Rauðbrúnn Rauðbrúnn
Áletrun:
Mynd:
Gerð: Tafla Lengd: 0 mm
Lögun: Hringlaga Breidd: 0 mm
Kúpt Þvermál: 9 mm
Deilistrik: Þykkt: 5 mm
Styrkur: 50 mg
Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
- grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
- þú sért með astma
- þú sért með blæðingartilhneigingu
- þú sért með háan blóðþrýsting
- þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
- þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
- þú sért með maga- eða skeifugarnarsár
- þú sért með magabólgu
- þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
- þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:

Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur. Ekki má taka lyfið á síðustu mánuðum meðgöngu.

Brjóstagjöf:

Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:

Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 14 ára.

Eldra fólk:

Aukin hætta er á aukaverkunum. Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:

Lyfið getur skert viðbragðshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:

Getur aukið ertandi áhrif lyfsins á magaslímhúð.

Íþróttir:

Leyft við æfingar og í keppni.

Milliverkanir

Náttúrulyfið ginkgo getur aukið blæðingahættu. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni díklófenaks. Díklófenak getur dregið úr verkun blóðþrýstingslækkandi lyfja.

Getur haft áhrif á
Sjá allt (195)