Upplýsingar um lyfið
Actrapid

Insúlín er hormón sem myndast í briskirtli. Það er nauðsynlegt til þess að sykur í blóði komist inn í frumur þar sem hann nýtist sem orkugjafi. Sykursýki orsakast af skorti á insúlíni (tegund I) eða minnkuðum áhrifum þess (tegund II). Eina meðferðin við sykursýki af tegund I er að gefa insúlín, en það getur líka gagnast í vissum tilfellum af tegund II. Insúlín er til í mörgum lyfjaformum sem eru mismunandi langvirk. Actrapid inniheldur skjótvirkt insúlín.

Notkun á lyfi
Lyfjaform:

Stungulyf undir húð.

Skammtar eru einstaklingsbundnir.

Innan við 30 mín.

U.þ.b. 8 klst.

Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er hluti af meðferð.

Geymist í lokuðum umbúðum, varið ljósi og á köldum stað (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymsluþol lyfsins við stofuhita er 6 vikur. Lyfið má ekki frjósa.

Hafðu samband við lækni. Misjafnt er eftir einstaklingum hvaða viðbrögð eiga við.

Alls ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Insúlínmeðferð við insúlínháðri sykursýki er ævilöng.

Hafðu strax samband við lækni. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst. Fylgdu fyrirmælum læknis um viðbrögð við of lágum blóðsykri. Ef sjúklingur missir meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Án vandkvæða. Æskilegt er að fylgjast vel með blóðsykri til þess að ná sem bestri stjórn á honum. Insúlín er notað ævilangt við insúlínháðri sykursýki.

Aukaverkanir

Aukaverkanir eru í heild sjaldgæfar. Nokkuð algengt er þó að blóðsykur lækki of mikið, en um 5-10% sjúklinga fá of lágan blóðsykur einu sinni eða oftar á hverju ári. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst.

Aukaverkun Tíðni Leitið læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng
> 1%
Sjaldgæf
< 1%
Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum
Erting á stungustað
Of lágur blóðsykur
Yfirlið eða krampar
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar

Hafðu samband við lækni ef önnur einkenni koma fram sem gætu tengst lyfinu.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Lyfjastofnunar. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.

Upplýsingar
Sykursýkilyf
Novo Nordisk
Virkt innihaldsefni: Mannainsúlín
Skráð: 1.10.1985
Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
- grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
- þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
- þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
- þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
- þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:

Insúlín hefur ekki áhrif á fóstur en lítil stjórn á blóðsykri getur skaðað fóstrið. Fylgjast þarf nákvæmlega með blóðsykri meðan á meðgöngu stendur.

Brjóstagjöf:

Oft þarf að breyta skömmtum lyfsins á meðan móðir er með barn á brjósti.

Börn:

Minni skammtar eru notaðir.

Eldra fólk:

Skammtar eru einstaklingsbundnir.

Akstur:

Insúlín hefur ekki áhrif á aksturshæfni en ef merki eru um of lágan blóðsykur ætti ekki að stjórna ökutæki.

Áfengi:

Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis. Það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota insúlín ættu því helst ekki að neyta áfengis.

Íþróttir:

Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.